PrintMedia PM Solutions Oy toimitusehdot 1.1.2011 alk.

YLEISTÄ


Soveltamisala

PrintMedia PM Solutions Oy:n yleisiä toimitusehtoja sovelletaan Suomessa tapahtuviin toimituksiin. Näissä ehdoissa PrintMedia PM Solutions Oy on myyjä ja asiakas on ostaja. Näitä ehtoja sovelletaan, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu.

Hinnat

Ilmoitamme hinnat ilman arvonlisäveroa 24 %. Asennusajasta veloitamme 70 € / h, ajoajasta 50 € / h ja kilometrikorvaus 0,45 € / km. Rullan kavennuksesta veloitamme 10 € / rulla, rullan leveydestä riippumatta. Pidätämme oikeuden hintojen tarkistuksiin ilman ennakkoilmoitusta sekä virheellisen hinnoittelun korjaamiseen. Toimituskulut määräytyvät matkahuollon ja Kaukokiidon voimassa olevien hinnastojen mukaan. 

Tarjoukset ja myyntiehdot

Myyjän tarjoukset ovat voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, tarjous on voimassa yhden kuukauden tarjouksen päivämäärästä. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää tarjouksen tietoja myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmansille osapuolille. 

Tilaus

Laitekaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on hyväksynyt kauppasopimuksen tai tilausvahvistuksen ilman muutoksia ja tai varauksia. Muussa kuin laitekaupassa sopimus syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen. Osan tuotteista toimitamme toimitusmyyntinä. 

 

MYYJÄN VELVOLLISUUDET


Toimitusaika

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi sopimuksen syntymisajankohdasta. Ennen klo. 14:00 tulleet tilaukset lähtevät meiltä Matkahuoltoon vielä samana päivänä. Lava tavarat toimitamme 2 päivän sisällä tilauksesta.
( Kaukokiito, Transpoint, Kiitolinja )

Käytössämme olevat toimitustavat ovat:

Matkahuolto: bussirahti, jakorahti, pikarahti, Kaukokiito: lava tavarat, Posti: kirje
Transpoint ja Kiitolinja: asiakkaan omalla sopimuksella.

Toimitusehtolausekkeet

Kotimaan kaupassa käytetään vapaasti varastosta, mikäli muuta ei ole sovittu. Laite kaupoissa toimitustapa on
vapaasti varastoon, ellei toisin ole sovittu. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle sovelletun toimitusehdon mukaan.

Laitetakuu

Myydyille laitteille on voimassa tarjouksen mukainen takuu aika, ellei toisin sovita. Laitetakuu sisältää laitteen korjaamisen PrintMedia PM Solutions Oy:n tiloissa Sysmässä tai asiakkaan omissa tiloissa. Myyjä maksaa takuu laitteen toimittamisen Sysmään ja palauttaa laitteen asiakkaalle ilman rahti kuluja. Laitetakuu ei ole voimassa, mikäli laitteen ylläpidosta ei ole huolehdittu asianmukaisesti. Mikäli on todettavissa, että rikkoutuminen on käyttäjän aiheuttama tai mikäli laitteeseen on tehty muutoksia tai siinä ei käytetä tai ei ole käytetty PrintMedia PM Solutions Oy:n toimittamia tarvikkeita (esim. värit). Laitteen korjaaminen ei pidennä sen takuuaikaa. Takuu kattaa vain laitteelle itselleen tapahtuvat vahingot. Takuuseen perustuva vaatimus on esitettävä tuotteen myy­jälle 7 arkipäivän kuluessa siitä, kun takuun kattava vika on havaittu.

Tuotteen ominaisuudet

Myyjä vastaa tuotteen laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen tietojen mukaisesti. Myyjän korvausvelvollisuus kattaa ainoastaan viallisen tuotteen ostohinnan. Myyjällä ei ole velvollisuutta korvata muita välittömiä eikä välillisiä vahinkoja tai kustannuksia, kuten asennuskuluja tai muita kolmansille osapuolille aiheutuneita haittoja. Kaikki kirjallisesti ja suullisesti annetut ohjeet ja suositukset perustuvat kyseisenä ajankohtana tiedossamme olevaan ja oikeana pitämäämme tietoon. Koska emme pysty valvomaan edustamiemme tuotteiden käyttöä ja koska työskentelyolosuhteet ja -menetelmät sekä käytetyt materiaaliyhdistelmät vaihtelevat, käyttäjän on hyvä testata tuotteiden yhteensopivuus annettujen ohjeiden mukaisesti ennen varsinaisen tuotannon aloittamista. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta. Jos toimitettu tuote on joltakin osin virheellinen tai lähetys puutteellinen, ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle viipymättä ja viimeistään 7 arkipäivän kuluessa virheen huomaamisesta. Myyjällä on oikeus valintansa mukaan joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Myyjä / tavaran valmistaja vastaavat virheistä takuuajan edellyttäen, että ostaja on käyttänyt tavaraa sen käyttötarkoituksen ja käyttöohjeiden mukaisesti.

Viivästys

Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Mikäli tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä on tavaran hankkinut ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa. Mikäli tavaraa ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostajalla on oikeus vaatia korvausta. Ostajalla ei kuitenkaan ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta. Jos viivästys johtuu myyjän tuottamuksesta, ostaja voi vaatia korvausta osoittamastaan välittömästä vahingosta. Mikäli muuta ei ole sovittu vahingonkorvauksen suuruus on enintään 0,5 % myöhästyneen toimituksen arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvauksen kokonaismäärä voi kuitenkin nousta enintään 7,5 %:iin myöhästyneen toimituksen arvosta. Ostajan on vaadittava korvausta 6 kuukauden kuluessa toimituspäivästä. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa. 

 

OSTAJAN VELVOLLISUUDET


Kauppahinnan suorittaminen

Mikäli maksuajasta ei ole muuta sovittu, on se neljätoista (14) pv netto. Maksuaika lasketaan laskun päivämäärästä.

Viivästyskorko ja perintäkulut

Maksun viivästyessä viivästysajalta peritään yhdentoista (11) prosentin viivästyskorko. Myyjällä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintä­kulut.

Myyjän oikeus olla toimittamatta tavaroita

Myyjällä on oikeus olla toimittamatta tavaroita, jos ostaja ei ole maksanut muihin kauppasopimuksiin liittyviä erääntyneitä myyjän ostajalle lähettämiä laskuja kokonaisuudessaan tai jos ostajan luottoraja on ylittynyt tai uhkaa ylittyä. Myyjän oikeus olla toimittamatta tavaroita jatkuu niin kauan kunnes edellä mainitut asiat ovat korjaantuneet. Ostajalla ei ole oikeutta esittää tästä viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia.

 

Ostajan viivästys

Ostaja on velvollinen vastaanottamaan toimituksen sopimuksen mukaisena ajankohtana. Mikäli toimitusta joudutaan siirtämään ostajasta johtuvasta syystä ostaja on velvollinen suorittamaan kauppahinnan alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Tällöin myyjä huolehtii tavaran varastoinnista ostajan lukuun ja hänellä on oikeus korvaukseen tästä aiheutuvista kustannuksista. Mikäli osapuolet ovat sopineet tavaroiden noutamisesta, on ostajalla velvollisuus noutaa tilaamansa tavarat. Myyjällä on oikeus purkaa kauppa, mikäli ostaja ei 14 päivän kuluessa myyjän antamasta kehotuksesta ole noutanut tavaroita.

Vastaanotto- ja käyttötarkastus

Ostajan tai tämän edustajan on tavaraa vastaanottaessaan todettava, että toimitus on lähetysluettelon mukainen ja tarkastettava, että se on ulkopuolisesti vahingoittumaton. Vastaanottotarkastus on tehtävä 7 pv:n kuluessa tavaran saapumisesta ja samassa ajassa ilmoitettava mahdollinen virhe. Kuljetusvahingosta tai kollien puuttumisesta, joka havaitaan tavaraa vastaanotettaessa, on ilmoitettava välittömästi rahdinkuljettajalle. Puutteesta on tehtävä merkintä rahtikirjaan ja asianmukainen reklamaatio myyjälle sekä rahdinkuljettajalle.

Tuotteiden palautukset

Ostajalla on oikeus palauttaa ostamansa tuote 7 pv:n sisällä tavaran vastaanottamisesta. Mikäli tuote on tilattu nimenomaan asiakkaalle tai sitä on leikattu tai muuten käsitelty, palautusoikeutta ei ole. Tuotteiden palautuksesta on aina sovittava etukäteen myyjän edustajan kanssa ja palautuksen on tapahduttava välittömästi sopimuksen jälkeen. Myyjä ei suorita hyvityksiä ilman sopimusta palautetuista tavaroista. Tavarapalautuksen hyväksymisen ehtona on, että tavara pakkauk­sineen on palautettaessa täysin virheetön.
Lataa tästä alkuperäisten värien tai tarvikkeiden takuukorvaushakemuslomake.

Ostajan valmistelutyöt ennen laiteasennusta

Ostaja on velvollinen myötävaikuttamaan asennuksen onnistumiseen ja valmistelemaan asennuspaikan myyjän ohjeiden mukaan. Mikäli asennus viivästyy tai vaikeutuu ostajan laiminlyötyä valmisteluvastuunsa, myyjällä on oikeus vaatia vahingonkorvausta. 

 

SOPIMUKSEN PURKAMINEN


Ostajan oikeus purkuun

Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan kirjalli­sen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viiväs­tyy olennaisesti siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, ostajalla on oikeus purkaa sopimus. Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, ostaja saa purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta ja myyjä on tämän ymmärtänyt tai hänen on täytynyt tämä ymmärtää.

Myyjän oikeus purkuun

Mikäli kauppahinnan maksu tai osa siitä olennaisesti viivästyy eräpäivästään, myyjällä on oikeus valintansa mukaan purkaa kauppa kokonaisuudessaan tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään. Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttä­mällä tavalla. Myyjällä on lisäksi oikeus purkaa kaikki ostajan kanssa tehdyt kauppasopimukset, jos ostaja haetaan yrityssaneeraukseen tai konkurssiin tai jos ostaja on muutoin todistettavasti maksukyvytön.

Ylivoimainen este

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Myyjä ei ole näissä tapauksissa velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta välillistä tai välitöntä vahinkoa ja myyjällä on näissä tapauksissa myös oikeus purkaa sopimus. 

OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu, ellei erikseen ole toisin sovittu. 

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Myyjän ja ostajan välisiin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Ellei toisin ole sovittu, myyjän ja ostajan väliset erimielisyydet ratkaistaan myyjän kotipaikan alioikeudessa.

Toivomme, että olet tyytyväinen testattuihin tuotteisiimme ja voit tehdä kannattavaa tulostusta hyvällä menestyksellä.

PRINTMEDIA PM SOLUTIONS OY

nimikirjoitus.jpg
Harri Hynynen
toimitusjohtaja